Tin nhàDANH SÁCH CHS CÁC KHÓA BẠN ĐÓNG GÓP 2016

STT
Họ & Tên
Khóa học
Số tiền
Ghi chú
1
Vương Thị Kim
Anh
62-69
200.000

2
Lưu Thị
Ánh
69-76
300.000

3
Vương Viên
Bình
65-72
3.000.000

4
Hà Thanh
Bình
67-74
100.000

5
Lưu Quốc
Bình
57-64
100.000

6
Nguyễn Hồng
Cúc
63-70
100USD
USA
7
Lê Thị Cẩm
Chức
66-73
500.000
AU
8
Huỳnh Tứ
Chi
66-73
400.000
AU
9
Nguyễn Phước
Điền
63-70
200.000

10
Hồng Thị Bé
Hai
67-74
100 USD
USA
11
Phan Thị
Hạnh
64-71
1.000.000

12
Khương Thu
Hằng
No infor
300.000

13
Thái Văn
Hợp
57-64
200.000

14
Bạn Khánh

69-76
200.000

15
Nguyễn Thị Thu
Hiền
66-73
200.000

16
Lý Văn
Hào
64-71
100.000

17
Tạ Đình
Hiệu
76-77
200.000

18
Phùng Thị
Huệ
No infor
200.000

19
Dương Ngọc
Kim
69-76
500.000

20
Lâm Văn
Khoa
70-77
50 AUD
AU 2015
231
Nguyễn Thành
Khánh
65-72
200.000

22
Lý Đại
Lượng
66-73
200.000

23
Phan Thị
Mai
70-77
300.000

24
Võ Văn
Nuôi
69-76
200.000

25
Võ Thị
Như
66-73
300.000

26
Nguyễn Thị Hoàng
Oanh
69-76
200.000

27
Lê Thị Cẩm
Phương
No infor
500.000
AU
28
Nguyễn Thành
Sơn
64-71
200.000

29
Bạn Tòng

69-76
200.000

30
Nguyễn Đức
Thắng
66-73
300.000

31
Bùi Ngọc
Thạch
67-74
200.000

32
Phan Thị Bạch
Tuyết
67-74
2.000.000

33
Trịnh Minh
Trung
69-76
100.000

34
Ngô Kim
Thạnh
65-72
300.000

35
Trần Anh
Tuấn
64-71
200.000

36
Tạ Lệ
Vân
69-76
300.000

37
Lâm Hoàng
Yến
64-71
300.000


DANH SÁCH CHS KHÓA 68-75 ĐÓNG GÓP 2016

STT
 Họ & Tên
Số tiền
Ghi chú
1
Trần Ngọc
Ánh
1.000.000
USA
2
Trịnh Ngọc
Ẩn
200.000

3
Hứa Văn
Chu
200.000

4
Tạ Thị
Chuôn
500.000

5
Nguyễn Hoàng
Đạo
200.000

6
Nguyễn Thị Thu
4.000.000
USA
7
Lê Thị Trí
Hiền
700.000

8
Lê Tấn
Hiệp
200.000

9
Trần Thị
Hai

100 USD
USA
10
Đỗ Lê
Thủy
11
Huỳnh Kim
Hua
200.000

12
Trần Đông
Hải
300.000

13
Hứa Lý
Hương
500.000

14
Trần Thu
Hương
100 USD
USA
15
Châu Kim
Huyên
300.000

16
Dương Lệ
Khanh
200.000

17
Triệu Thị
Kiển
400 USD
USA
18
Lý Hùng
Kiệt
300.000

19
Trần
Lái
1.000.000

20
Ngô Thị Hoa
Lang
300.000

21
Lưu Trường
Lộc
200.000

23
Châu Nguyệt
Linh
200.000

24
Lê Thị Hồng
Lợi
200.000

25
Trần
Lợi
200.000

26
Trần Trường
Long
500.000

27
Lý Hoàng
Minh
1.000.000

28
Quách Kim
Liến
400.000

29
Nguyễn Thị Hồng
Nhan
150 USD
USA
30
Nguyễn Bạch
Ngọc
200.000

31
Triệu Thị
Nguyệt
300.000

32
Cao Văn
Quang
500.000

33
Nguyễn Thị
Rãnh
100 AUD
AU 2015
34
Dương Hồng
Sơn
1.000.000

35
Mạch Hút
Sơn
200.000

36
Nguyễn Hữu
Tài
200.000

37
Tân
400.000
USA
38
Lê Việt
Tân
200.000

39
Nguyễn Trường
Thế
500.000

40
Dương Thị Hồng
Thạch
200.000

41
Kim Ngọc
Thái
1.000.000

42
Lê Thị
Thanh
500.000

43
Trần
Tiệm
500.000

44
Liên Hưng
Thoại
200 USD
USA 2015
45
Phạm Văn
Thu
500.000

46
Quách Lệ
Toàn
2.500.000
USA
47
Đinh Công
Trí
1.000.000

48
Nguyễn Kim
Trọng
200.000

49
Võ Văn
Trọng
200.000

50
Nguyễn Tấn
Trung
100.000

51
Võ Ngọc
200.000

52
Phan Anh
Tuấn
1.000.000
AU  2015
53
Trần Quốc
Uy
100.000

54
Nguyễn Hồng500.000


55
Trần Ngọc
Huệ
56
Nguyễn Thị Hồng
Xuân
400.000

57
Nguyễn  Ngoc
Yến
400.000

58
Trần Thị
300.000

59
Trịnh Viết
Bình
200.000

60
Tạ Thị
Cúc
200.000

61
Nguyễn Thanh
Cường
200.000

62
Võ Thị Ngọc
Diệp
300.000

63
Dương Kim
Dung
500.000

64
Quách Thị Mỹ
Dung
200.000

65
Trần Văn
Hoa
200.000

66
Hồ Thị Thanh
Huyên
300.000

67
Dương Thị
Huệ
300.000

68
Nguyễn Thị Kim
Lệ
200.000

69
Trầm Thị Ngọc
Loan
300.000

70
Nguyễn Hữu
Lộc
200.000

71
Huỳnh Hoàng
Mai
500.000

72
Quách Thị Bạch
Mai
1.000.000

73
Tiết Ngọc
Minh
300.000

74
Quách Thị
Mỹ
300.000

76
Vương Thị Việt
Mỹ
200.000

77
Ngô Thị
Nữ
300.000

78
Lê Bình
Nguyên
200.000

79
Tăng Ánh
Nguyệt
500.000

80
Vương Mỹ
Nhiên
200.000

81
Trần Hồng
Nhung
200.000

82
Nguyễn Hồng
Phước
300.000

83
Đinh Thị
Quyền
200.000

84
Lâm Thành
Sơn
500.000

85
Trần Quốc
Sử
300.000

86
Tiêu Vinh
Thông
200.000

87
Đặng Thị Thu
Vân
100.000

88
Vương Hồng
Việt
400.000

89
Lý Thị Kim  
Cương

1.200.000


90
Tiêu Thị
Thúy
91
Ngọc
Yến

200.000

92
Diệp Thị
Thanh
93
Trần Thanh
Xuân
40 USD
USA
TỔNG CỘNG:990 USD + 48.350.000 VNĐ  (không kể 2015 )
Tồn 12/2015:  1.123.000 Đ + Tiếp nhận trong năm 2015 đưa qua danh sách năm 2016 gồm phần đóng góp của Rảnh, Khoa, Thoại, Tuấn ( 150 AUD; 200 USD; 1.000.000VNĐ = 4.463.000 VNĐ + 200USD )
TỔNG QUỸ: 1190 USD +  52.813.000 VNĐ

Các mục chi:
  1. Kỷ yếu: 1.190 USD + 5.000.000VNĐ
  2. Tiệc nhà hàng + bồi dưỡng nhạc sĩ:  33.200.000 VNĐ
  3. Thuê trang phục + đi dự khóa 66:       2.100.000 VNĐ
  4. In ấn thư mời + Pano, băng ron:         2.500.000 VNĐ
  5. Bồi dưỡng ChanTha:                               500.000 VNĐ
Tổng chi: 1.190 USD + 43.300.000 VNĐ
TỒN QUỸ tính đến ngày 29/02/2016 : 9.513.000 VNĐ
30/09/2016 Lực hổ trợ bổ sung 2.000.000VNĐ
 Đả chi
  -đám tang ba Xuân Lan 1.000.000đ
- Đám tang Tòng 500.000đ
- đám tang vợ Tâm 500.000đ
- đam tang me Minh nguyet 500.000đ
- đám tang mẹ Mai Hương 500.000đ
-  Đóng góp Hội thảo 500.000đ
-  Thiệp mời 2017:   490.000đ
- Đóng góp BLL Tp HCM 15/01/2017: 1.000.000đ
- In ảnh Hop mặt 2016     2.000.000đ
- Dự họp khóa 69
- Dự họp mặt khóa 67